Studium v Německu

Studium v Německu – ať už jeden či dva semestry na výměnný pobyt nebo kompletní studium – je v každém případě zajímavá zkušenost. Dozvíte se nejenom, jak funguje německé vysoké školství, ale zároveň poznáte novou zemi. Na této stránce najdete rady a tipy, jak studium v Německu zorganizovat a co nejlépe zvládnout.

Povolení k pobytu

Občané České republiky mohou jakožto občané EU pobývat na území Spolkové republiky Německo na základě platného cestovního pasu nebo průkazu totožnosti.
Pokud předpokládaný pobyt překročí jeden měsíc, je nutné se během 14 dnů po příjezdu přihlásit na příslušném přihlašovacímu úřadě (Einwohnermeldeamt) v místě německého bydliště, jenž ve spolupráci s cizineckým úřadem (Ausländerbehörde) vystaví potvrzení o pobytu (Freizügigkeitsbescheinigung). Bez povolení k pobytu smíte zůstat v SRN nejdéle tři měsíce.

Informace o studiu v Německu

Zájemci o studiu v Německu by jistě neměli přehlédnout internetové stránky Německé akademické výměnné služby (DAAD). Podrobné informace v češtině naleznete na stránkách pražského informačního centra DAAD. Vyplatí se navštívit také internetový portál „Informationen für internationale Studierende“ (Informace pro mezinárodní studenty), který provozuje organizace Deutsches Studentenwerk a který vás provede všemi fázemi studia, nebo také portál „Studieren in Deutschland“ (Studovat v Německu).

Možnosti studia v Německu

V podstatě existují tři možnosti studia v Německu. Buď se můžete do Německa vydat na semestr či dva na studijní pobyt v rámci výměnného programu. Studium v Německu je v tomto případě součástí regulérního studia v ČR a studijní výsledky budou (aspoň částečně) uznány na domovské univerzitě. Výhodou této varianty je především snazší organizace a nižší finanční náklady respektive o něco jednodušší dostupnost finanční podpory.
Pokud se rozhodnete v Německu absolvovat kompletní studium, je zapotřebí vše důkladně naplánovat a zajistit potřebné finanční prostředky.
Kromě toho je možné zvolit binacionální studijní program umožňující získat dvojí diplom (tzv. double-degree) z obou zapojených institucí. Zahraniční výjezd je v tomto případě povinný. Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze nabízí ve spolupráci s Univerzitou Regensburg binacionální bakalářský studijní obor Česko-německá studia.

Vysokoškolský systém

Vysokoškolské vzdělání poskytuje v Německu v současné době více než 300 státních a státem uznaných vysokých škol.
Kromě univerzit, které kladou důraz především na metodické a teoretické znalosti a obvykle pokrývají široké spektrum vědeckých oborů, počínaje studiem práv a humanitních disciplín přes přírodní vědy, ekonomii a pedagogiku až po medicínu, zde existují také odborné vysoké školy (Fachhochschulen), jež nabízí studium aplikovaných věd s velkým důrazem na praxi. Kromě toho je možné studovat na uměleckých a hudebních vysokých školách, církevních školách či soukromých vysokých školách, na nichž je studium zpoplatněné.
Přehled všech vysokých škol a existujících studijních oborů včetně možnosti vyhledávání nabízí celá řada internetových vyhledávačů.

Struktura studia

V Německu funguje třístupňový evropský vzdělávací systém s bakalářskými (Bachelor), navazujícími magisterskými (Master) a doktorskými studijními programy. Bakalářské programy trvají obvykle šest semestrů, navazující magisterské studium zpravidla čtyři semestry.

Akademický rok

Akademický rok se v Německu stejně jako v ČR dělí na dva semestry. Studium je možné zahájit v zimním i v letním semestru.
Na většině univerzit začíná zimní semestr v říjnu a končí v březnu, letní semestr trvá od dubna do září (včetně zkouškového období a semestrálních prázdnin). Výuka na začátku semestru obvykle začíná v polovině měsíce. Na odborných vysokých školách trvá zimní semestr od září do února a letní od března do srpna.

Předpoklady ke studiu v Německu

Neomezený přístup k absolvování celého studia na německé vysoké škole umožňuje maturita na českém gymnáziu složená po roce 1994.
Omezený přístup představuje maturita složená na českém gymnáziu před rokem 1994, na střední odborné škole, obchodní akademii apod. Podmínkou přijetí ke studiu v Německu je pak minimálně jeden semestr studia na české vysoké škole. Absolvovat celé studium v Německu je ale následně možné jen v tom oboru, který student studoval na VŠ v České republice, a v oborech příbuzných.
Pokud chcete studovat v němčině, musíte doložit dostatečné jazykové znalosti.

Přihlášení ke studiu

Podmínky přijetí ke studiu se mohou na jednotlivých vysokých školách lišit. Je tedy třeba co nejdříve kontaktovat příslušnou vysokou školu. Zahraniční studenti se mohou obrátit na její zahraniční oddělení (Akademisches Auslandsamt), jenž poskytne informace o podmínkách a průběhu přijímacího řízení či případných poplatcích za studium.
Dne 1. května 2004 zahájila svoji činnost organizace uni-assist, která zajišťuje servis pro zahraniční studenty a zpracovává jejich přihlášky ke studiu. Pokud se chcete přihlásit ke studiu na některé z vysokých škol zapojených do projektu, musíte svou přihlášku zaslat organizaci uni-assist (nikoli přímo na VŠ / univerzitu).
Přihláška ke studiu, které má být zahájeno v letním semestru, musí být většinou odevzdána nejpozději do 15. ledna. Obvyklý termín uzávěrky pro odevzdání přihlášek na zimní semestr je 15. července. Některé vysoké školy si ovšem určují vlastní termíny.

Omezení počtu přijímaných studentů: numerus clausus

Na většině německých veřejných vysokých škol a univerzit neexistují přijímací zkoušky. U oborů, u kterých počet žadatelů o studium překračuje počet nabízených studijních míst, existuje opatření, které omezuje přijetí ke studiu. Tím je tzv. numerus clausus, jehož základem je minimální průměrná známka maturitního vysvědčení. Pokud má student stejný nebo lepší průměr známek na maturitním vysvědčení, může nastoupit do studia. Pro většinu oborů na většině vysokých škol a univerzit si numerus clausus stanovuje sama vysoká škola.

Školné a zápisné

Výše školného (Studiengebühren) na státních vysokých školách se liší podle spolkové země a většinou se pohybuje kolem 500 eur za semestr. V některých spolkových zemí se školné nevybírá.
Pravidelně se navíc platí zápisné neboli semestrální poplatky (Semesterbeitrag), obvykle ve výši 50 až 200 eur. Částka se zvyšuje, pokud jsou v ní zahrnuty náklady na průkazku MHD či příměstskou dopravu (tzv. Semesterticket).

Životní náklady

Studenti musí ve svém rozpočtu počítat také s prostředky na pokrytí životních nákladů, výdaji na studijní materiály, exkurze apod. Do konkrétní výše nákladů se výrazně promítá místo bydliště, druh zvolené vysoké školy a oboru a v neposlední řadě také forma bydlení (koleje, vlastní byt, spolubydlení).
DAAD zahraničním studentům doporučuje mít k dispozici minimálně 550 eur na měsíc.
Němečtí studenti potřebují měsíčně dle průzkumu organizace Deutsches Studentenwerk v průměru dokonce 800 eur.

Možnosti financování

Zahraniční studenti mohou využít řady stipendijních programů, o nichž informují například stránky pražského pobočky Německé akademické výměnné služby (DAAD). Přehled stipendií a možnost filtrování nabízí také databanka stipendií DAAD či databanka stipendií Spolkového ministerstva pro vzdělání a výzkum (BMBF).
K nejznámějším a nejvyužívanějším stipendijním programům patří program Erasmus. Předpokladem účasti je studium na české vysoké škole minimálně ve druhém ročníku. Vyjet je možné na tři až 12 měsíců a na přijímající VŠ není nutné platit školné.
Kromě toho studijní pobyt či kompletní studium v zahraničí finančně podporuje celá řada německých či českých nadací.
Česko-německý fond budoucnosti vypisuje každoročně pro české a německé studenty stipendia ke studijnímu pobytu v sousední zemi. Stipendia jsou vyplácena po dobu deseti měsíců, tzn. dvou semestrů, počínaje zimním semestrem. Výše stipendia činí 650 eur měsíčně plus jednorázový příspěvek na náklady ve výši 650 eur. O stipendium se mohou ucházet studující i doktorandi všech semestrů humanitních a společenskovědných oborů.
Bavorské vysokoškolské centrum pro střední, východní a jižní Evropu BAYHOST uděluje roční postgraduální stipendia určená studentům v navazujícím a doktorandském studiu, kteří plánují studijní pobyt na jedné z bavorských vysokých škol. Stipendium je roční, může být ale prodlouženo (maximálně dvakrát na celkem tři roky).
Stipendia na letní a zimní semestry na německých univerzitách zprostředkovává také česká pobočka organizace GFPS.

Přivýdělek při studiu

Mnoho německých studentů si při studiu přivydělává. Tuto možnost mají i čeští studenti. Jakožto občané EU k tomu nepotřebujete pracovní povolení (více v kapitole praxe).

Zdravotní péče a pojištění

Pro zapsání na vysokou školu (imatrikulaci) je nutné, aby měl student sjednané zdravotní pojištění.
Pokud chcete, aby za vás zdravotní pojištění i nadále hradil český stát, je třeba před zahájením studia v Německu odevzdat příslušný formulář, který je dostupný na stránkách ministerstva školství.
Čeští studenti mohou zůstat pojištěni u své zdravotní pojišťovny v České republice a mohou si od ní nechat vystavit potvrzení, které osvobozuje od povinnosti přihlásit se k německé zdravotní pojišťovně. Během pobytu lze v Německu v případě nutnosti čerpat nezbytnou zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění. Podrobné informace o podmínkách a postupu čerpání místní zdravotní péče českými občany v SRN naleznete na internetových stránkách Centra mezistátních úhrad.
Regulační poplatky za návštěvu u lékaře se v Německu neplatí. Výdaje za léky na předpis jsou částečně hrazeny pojišťovnou.


Odkazy a další informace

Zde najdete přehled všech odkazů, které se vyskytují v textu, a další doplňující informace – seřazeny jsou podle kategorií a v rámci nich abecedně.

Možnosti financování – české nadace

Přihláška ke studiu