Práce v Německu

Hledáte zaměstnání a chtěli byste se porozhlédnout také na německém trhu práce? Na této stránce najdete obecné informace, ale také konkrétní tipy a odkazy na burzy pracovních příležitostí.

Povolení k pobytu a přístup na pracovní trh

Občané České republiky mohou jakožto občané EU pobývat na území Spolkové republiky Německo na základě platného cestovního pasu nebo průkazu totožnosti.
Pokud předpokládaný pobyt překročí jeden měsíc, je nutné se během 14 dnů po příjezdu přihlásit na příslušném přihlašovacím úřadě (Einwohnermeldeamt) v místě německého bydliště, jenž ve spolupráci s cizineckým úřadem (Ausländerbehörde) vystaví potvrzení o pobytu (Freizügigkeitsbescheinigung). Bez povolení k pobytu smíte být v SRN nejdéle tři měsíce.
Od 1. května 2011 byla zrušena přechodná opatření omezující přístup na německý pracovní trh a občané České republiky tak mohou v Německu pracovat bez pracovního povolení.

Mzdy

Pro české zaměstnance platí stejná pravidla a povinnosti jako pro zaměstnance německé a tudíž mají nárok na plat v běžné výši. Průměrná hrubá měsíční mzda pro zaměstnance pracující na plný úvazek činí 3 311 € (destatis 2011). Inženýr si měsíčně vydělá okolo 4 000 € hrubého, lékař 5 000 €, automechanik 2 000 € a kadeřník přibližně 1 500 €. I nadále zůstávají platové podmínky v západním Německu o něco vyšší než v zemích bývalého východního Německa.
Až na některé obory není zákonem stanovená výše minimální mzdy. Funguje na bázi kolektivních smluv dohodnutých mezi zaměstnavateli a zástupci odborových organizací v jednotlivých odvětvích.

Jak najít zaměstnání

Po vstupu České republiky do Evropské unie se české úřady práce staly součástí evropské sítě EURES (EURopean Employment Services – Evropské služby zaměstnanosti), jejímž základním posláním je usnadňovat mezinárodní mobilitu pracovních sil. Tento portál poskytuje informace o pracovních a životních podmínkách a volných místech v jednotlivých členských zemích a je tedy možné ho využít při hledání pracovního místa v Německu. Uchazeči o zaměstnání zde také mohou uložit svůj životopis a kromě toho se zájemci mohou obrátit na speciálně proškolené poradce. V případě zájmu o práci v česko-bavorském pohraničí se lze informovat na stránkách přeshraničního partnerství EURES Bavorsko – Čechy.
Zaměstnání můžete hledat i v burze práce (Jobbörse), jejímž provozovatelem je německý úřad práce (Agentur für Arbeit). Celá řada nabídek je k dispozici také na internetových pracovních portálech. Kromě toho můžete využít služeb personálních agentur a soukromých zprostředkovatelských firem nebo se o volných místech informovat v denním tisku.

Žádost o zaměstnání

Na žádost o zaměstnání jsou v Německu kladeny poměrně konkrétní formální i obsahové požadavky. Složka uchazeče (Bewerbungsmappe) obsahuje stručný a výstižný průvodní dopis (1 strana), v němž zdůvodníte svoji motivaci a kvalifikaci, životopis (max. 2 stránky) a kopie vysvědčení, pracovních posudků a dalších relevantních osvědčení a certifikátů. Podklady se zpravidla odevzdávají v tištěné podobě.
Stále častěji se můžete v Německu ucházet o práci také online (tzv. Online-Bewerbung). V tomto případě potřebujete veškeré podklady ve formátu PDF. I v případě, že firma žádné volné pracovní pozice nenabízí, můžete ji přesto kontaktovat a o místo se ucházet z vlastní iniciativy (tzv. Initiativbewerbung).

Uznávání kvalifikací a vzdělání

Většinou není podstatné, zda je vaše kvalifikace či vzdělání v Německu oficiálně uznáno. Pro některá regulovaná povolání, u kterých národní předpisy vyžadují splnění určitých podmínek (např. lékař, advokát, učitel), je však třeba zažádat o uznání kvalifikace a dostatečně se informovat ještě předtím, než se o místo budete ucházet. Zpravidla však zaměstnavatel rozhoduje na základě vámi poskytnutých podkladů, zda vaše kvalifikace odpovídá jeho nárokům.

Pracovní právo

Zkušební doba je v Německu maximálně šest měsíců, během této doby platí výpovědní lhůta o délce 14 dní. Během zkušební doby nemá zaměstnanec nárok na čerpání dovolené. Průměrná pracovní doba je většinou 38 až 40 hodin týdně. Minimální zákonná délka placené dovolené činí 20 dní za rok. V závislosti na odvětví a firmě však kolektivní smlouvy obvykle stanovují délku na pět až šest týdnů ročně. Zákonná výpovědní lhůta je po uplynutí zkušební doby zpravidla čtyři týdny.

Sociální zabezpečení a daně

Jakožto zaměstnanec v Německu jste zde ze zákona automaticky sociálně pojištěn. Povinné odvody se stejně jako v ČR strhávají přímo z hrubé mzdy. Zaměstnavatel v Německu za své zaměstnance odvádí příslušným institucím zdravotní pojištění (Krankenversicherung), pojištění pro případ nezaměstnanosti (Arbeitslosenversicherung), penzijní pojištění (Rentenversicherung) a pojištění pro případ ošetřovatelské péče (Pflegeversicherung). Kromě toho zaměstnavatel odvádí daň ze mzdy (Lohnsteuer), daň solidarity (Solidaritätszuschlag), popřípadě církevní daň (Kirchensteuer). V celkovém úhrnu mohou povinné odvody zaměstnance dosahovat až 50 % z hrubé mzdy zaměstnance.

Zdravotní péče a pojištění

Dokud v Německu nezískáte práci, jste českým pojištěncem. Do té doby zde můžete v případě nutnosti čerpat nezbytnou zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění. Podrobné informace o podmínkách a postupu naleznete na internetových stránkách Centra mezistátních úhrad.
V okamžiku nástupu do zaměstnání vás zaměstnavatel přihlásí u vámi zvolené zdravotní pojišťovny. Poté se stáváte německým pojištěncem. O této změně musíte neprodleně informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu.
Regulační poplatky za návštěvu u lékaře se v Německu neplatí. Výdaje za léky na předpis jsou částečně hrazeny pojišťovnou.


Odkazy a další informace

Zde najdete přehled všech odkazů, které se vyskytují v textu, a další doplňující informace – seřazeny jsou podle kategorií a v rámci nich abecedně.